โครงการปันรักปันสุข4@ยโสธร

ซ.โซ่.อาสา ปันสุขครั้งที่4

 

 

 

 

โครงการ ปันรัก ปันสุข ครั้งที่ 4 : รอยยิ้มของเธอ ความสุขของฉัน

ณ โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150

ระหว่างวันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2556

———————————————————————

หลักการและเหตุผล

การดูแลเด็กและเยาวชนให้เติบโตทั้งร่างกายและสมบูรณ์พร้อมทั้งจิตใจนั้น   ครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการหล่อหลอมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย นอกจากนี้สภาพแวดล้อม ผู้คนในสังคมล้วนมีส่วนเอื้อให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสที่ดี ได้รับการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อพัฒนา กาย ใจ อารมณ์ สังคม ให้พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

กลุ่ม ซ.โซ่ อาสา   จึงจัดทำ  โครงการปันรัก ปันสุข ครั้งที่ 4    : “รอยยิ้มของเธอ ความสุขของฉัน”        ณ โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง   เพื่อระดมทุนไปต่อเติมและขยายห้องเรียนชั้นอนุบาล และปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และบริเวณโรงเรียน ในส่วนที่ชำรุด   ตลอดจนจัดหาหนังสือ สื่อการอ่านให้เหมาะกับวัยและพัฒนาการของเด็ก รวมทั้งจัดหาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่จำเป็นเพื่อมอบให้กับโรงเรียน   พร้อมกันนี้ กลุ่ม ซ. โซ่ อาสา  ยังมีเป้าหมายเพื่อให้อาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมใช้เวลาว่างในการทำประโยชน์  เรียนรู้  แบ่งปัน และร่วมเติมเต็มในส่วนที่ขาดแคลนให้กับผู้คน และสังคมที่อยู่ร่วมกัน

 

วัตถุประสงค์

 1. ขยายและต่อเติมห้องเรียนชั้นอนุบาล , ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และบริเวณโรงเรียน ในส่วนที่ชำรุด
 2. จัดหาเตียงนอนไว้ในห้องพยาบาล พร้อมทั้งยาสามัญประจำบ้าน ให้เพียงพอกับการใช้งาน
 3. จัดหาหนังสือ สื่อการอ่านสำหรับห้องสมุด ให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก
 4. จัดหาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่จำเป็น อาทิ ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ , คอมพิวเตอร์
 5. จัดหาชุดเครื่องกีฬาที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการของเด็ก
 6. เด็กนักเรียนมีกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ผ่านฐานการเรียนรู้
 7. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเด็กนักเรียน ครู ชาวบ้าน องค์กรท้องถิ่น และอาสาสมัคร
 8. สร้างจิตสำนึกในการเสียสละ แบ่งปัน และมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้กับสังคม ตลอดจนสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. สำรวจและรับทราบความต้องการจากโรงเรียนบ้านเซโนนม่วง
 2. ระดมความคิด วางแผนการดำเนินโครงการ ประชาสัมพันธ์
 3. ระดมทุนจากบุคคลทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการในรูปของเงินทุน ตลอดจนสิ่งของต่างๆ อาทิ หนังสือ สื่อการอ่าน สื่อเทคโนโลยี และอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ
 4. นำอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้วิถีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 5. สรุปบทเรียนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเด็ก ครู ชาวบ้าน องค์กรท้องถิ่น และอาสาสมัคร

 

 

รูปแบบกิจกรรม

 1. ขยายและต่อเติมห้องเรียนชั้นอนุบาลเพิ่ม 1 ห้อง ติดพัดลมเพดาน รวม 2 ตัว และทำที่สำหรับล้างหน้า ล้างมือไว้หน้าห้องเรียน 1 จุด และจัดหาตู้สำหรับใส่ชุดเครื่องนอน และของเล่นเด็กๆ รวม 2 ตู้
 2. ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ทาสีใหม่ และจัดหาเก้าอี้นักเรียนไว้ในห้องคอมพิวเตอร์
 3. ปรับปรุงหลังคาตรงจุดล้างจาน ณ โรงอาหาร ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
 4. ปรับปรุงบริเวณจุดเคารพธงชาติ ทาสีแท่นที่วางพระพุทธรูป และจัดหาธงชาติใหม่ ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
 5. คัดแยกหนังสือที่ได้รับการสนับสนุนเป็นหมวดหมู่ ซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพดี และตกแต่งห้องสมุด
 6. กิจกรรม  “รอบตัวเธอ รอบตัวฉัน”  เด็กๆ และอาสาสมัครร่วมสนุกกับกิจกรรมผ่านกิจกรรมฐาน และกระบวนการเรียนรู้สิ่งรอบตัว
 7. กิจกรรม “น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ
 8. ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น และวิถีชีวิตชุมชนบ้านเซโนนม่วง

 

ประมาณการงบประมาณใช้จ่าย (ที่ต้องระดมทุนขอรับบริจาคสำหรับกิจกรรม)

 1. ขยายและต่อเติมห้องเรียนชั้นอนุบาล                              50,000.- บาท
 2. ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์                                        10,000.- บาท
 3. ปรับปรุงหลังคาตรงจุดที่ล้างจาน                                        5,000.- บาท
 4. ปรับปรุงบริเวณที่เคารพธงชาติ                                          5,000.- บาท
 5. จัดหาเตียงและตู้สำหรับใส่อุปกรณ์และยาในห้องพยาบาล      5,000.- บาท
 6. กิจกรรมเด็ก ผ่านการทำกิจกรรมฐาน                                5,000.- บาท
 7. กิจกรรม “น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ”                                         20,000.- บาท
 8. จัดหาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา                                               50,000.- บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น                                             150,000.- บาท

 

ประเภทสิ่งของและอุปกรณ์ที่ขอรับบริจาค

 1. เงินสนับสนุนในการจัดทำกิจกรรมโครงการปันรัก ปันสุข ครั้งที่ 4
 2. หนังสือ สื่อการอ่าน เพื่อการพัฒนาทักษะ สำหรับไว้ในห้องสมุดเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ค้นคว้า
 3. ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ พร้อมลำโพง และไมค์ , เครื่องคอมพิวเตอร์
 4. เครื่องเขียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6  อาทิ สมุด, ปากกา, ดินสอ, ยางลบ ฯลฯ
 5. เสื้อผ้า รองเท้า ถุงเท้า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และ อุปกรณ์กีฬา และยาสามัญประจำบ้าน
 6. อื่นๆ ตามความเหมาะสม

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มอาสาสมัครอิสระ  ซ.โซ่ อาสา

 

 

ผู้ประสานงานโครงการ

 1. นายธีระรัตน์ ชูอำนาจ (ครูปู่)                 ประธานกลุ่ม ซ. โซ่อาสา                โทรศัพท์ 085 – 332 6725
 2. นางสาวกนกพรรณ เดือนเต็มดวง (ครูน้อง)          สมาชิก ซ. โซ่อาสา                                   โทรศัพท์ 081 – 364 9077
 3. นางสาวจุฑารัตน์ ทนันไชย (ครูตุ๊กติ๊ก)    สมาชิก ซ. โซ่อาสา                                   โทรศัพท์ 089 – 165 8757
 4. นางสาวหทัยกาญจน์ เยาวบุตร (ครูไก่)    สมาชิก ซ. โซ่ อาสา                      โทรศัพท์ 089 – 584 1434
 5. คุณครูละไม ขันสัมฤทธิ์                                    โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง                  โทรศัพท์ 085 – 304 3168

 

วัน เวลา และสถานที่ทำกิจกรรม  

วันที่   20-23 กรกฎาคม 2556  ณ โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150

 

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เด็กและเยาวชน จากโรงเรียนบ้านเซโนนม่วง ชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษา 62 คน และเด็กนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียง 50 คน รวมเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 112 คน
 2. นักเรียน นักศึกษา สมาชิก ซ. โซ่ และอาสาสมัครทั่วไป รวม  60 คน
 3. ครู และชาวบ้านในพื้นที่บ้านเซโนนม่วง  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านเซโนนม่วง

 

 สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 1. โรงเรียนได้รับการปรับปรุงห้องเรียน และบริเวณโดยรอบ ทดแทนของเดิมที่ชำรุดและไม่เพียงพอกับจำนวนเด็ก
 2. เด็กๆ มีความสนใจ และค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ และสื่อการอ่านเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเอื้อต่อการเรียนรู้ และพัฒนาการที่ดีของเด็ก
 3. เด็ก ๆ ได้มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีสาระและแฝงความสนุกสนาน
 4. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเด็กและเยาวชน  ครู ชาวบ้านในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัคร  อันจะนำไปสู่การเข้าใจซึ่งกันและกัน และเป็นเครือข่ายเชื่อมประสานการทำงานต่อไปในอนาคต

 

จำนวนคน – ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

รับสมัครสมาชิกร่วมเดินทาง รวม      60 คน

สมาชิก ซ. โซ่ อาสา และ ผู้สนใจทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 500.- บาท / คน

นักเรียน , นักศึกษา                      ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 200.- บาท / คน

แจ้งชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 โดยสามารถการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

ครูน้อง 081-3649077 หรือ e-mail kanok_myway@hotmail.com

โดยระบุรายละเอียดดังนี้  ชื่อ-นามสกุล ,  ชื่อเล่น , เบอร์โทรติดต่อ , e-mail address (ถ้ามี) ,

ไซด์เสื้อ (เสื้อคอกลม ไซด์ S M L XL) , อาหาร (กรณีทานมังสวิรัติ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ประเภทใด โปรดระบุด้วย)

 

 

สนับสนุนเงินและสิ่งของสำหรับการทำโครงการ

-               สนับสนุนในรูปเงินทุน

โอนเข้าบัญชี “กนกพรรณ เดือนเต็มดวง” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 101-2-35030-8  หรือส่งมอบโดยตรงที่ครูปู่ (เบอร์โทรติดต่อ 085-332 6725)

 

-               สนับสนุนในรูปสิ่งของต่างๆ สามารถจัดส่งได้ 2 ทาง

 1. ส่งทางไปรษณีย์ไปยังโรงเรียน จ่าหน้าถึง โครงการปันรัก ปันสุข 4

โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150

 1. นำมามอบที่ห้องเรียนลานโพธิ์ ตึกแดง บางซื่อ กรุงเทพฯ

ติดต่อที่ ครูปู่ 085-332 6725 , ครูน้อง 081-364 9077

สามารถนำสิ่งของมาส่งมอบได้ทุกวันเสาร์  จนถึงวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2556

08:00                ออกเดินทางจากกรุงเทพ (สถานที่นัดหมาย รถไฟฟ้าใต้ดิน บางซื่อ)

12:00                แวะทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

17:00                ถึงโรงเรียนบ้านเซโนนม่วง

17:30                คุณครูแนะนำประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น แนะนำสถานที่ในการพัก และสถานที

ทำกิจกรรม

18:00                อาหารเย็น

19:00                ทำความรู้จักระหว่างอาสาสมัคร แบ่งปันความคิด เตรียมความพร้อมกิจกรรมเด็ก

21:00                พักผ่อน

 

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2556  (ใส่เสื้อปันรัก ปันสุข @ ยโสธร)

08:00                อาหารเช้า

09:00 – 12:00    กิจกรรมเด็ก ผ่านกิจกรรมนันทนาการ และฐานกิจกรรม

12:00                อาหารกลางวัน ร่วมกับเด็กนักเรียน ครู ชาวบ้าน และอาสาสมัคร

13:00 – 15:00    กิจกรรมเด็ก (ต่อ)

15:00                มอบเครื่องเขียนให้กับเด็กๆ

15:30                ส่งน้องกลับบ้าน พร้อมเดินชมวิถีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

18:00                อาหารเย็น

19:00                ปันความคิดจากกิจกรรมเด็กวันนี้ เตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมต่อไป

21:00               พักผ่อน

 

 

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2556

06:30                ทำบุญเนื่องในวันอาฬาหบูชาที่วัดบ้านเซโนนม่วง

08.00                อาหารเช้า

09:00 – 12:00    กิจกรรมระหว่างอาสาสมัคร ครู ชาวบ้าน

ปรับปรุงห้องเรียนเด็กอนุบาล ห้องคอมพิวเตอร์ และบริเวณโดยรอบโรงเรียน

คัดแยกหนังสือ ซ่อมแซม และจัดหมวดหมู่หนังสือสำหรับไว้ในห้องสมุด และชุมชน

12:00                อาหารกลางวัน ร่วมกับครู และชาวบ้าน

13:00 – 15:00    กิจกรรมระหว่างอาสาสมัคร ครู ชาวบ้าน (ต่อ)

15:00 – 16:30    เดินสำรวจชุมชน เรียนรู้วิถีชิวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น

17:00                ปันความคิดจากกิจกรรมวันนี้

18:00                อาหารเย็น

19:00                บายศรีสู่ขวัญ การแสดงเด็ก

21:00                พักผ่อน

 

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2556

07:30                อาหารเช้า

08:00                ร่ำลาเด็กๆ ครู และชาวบ้าน เพื่อเดินทางไปบ้านโฮมฮัก เพื่อมอบเงินและสิ่งของให้กับน้องๆ

12:00                แวะทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

20:00               ถึงกรุงเทพ (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน บางซื่อ)

 

หมายเหตุ          กำหนดการ และกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

This entry was posted in กิจกรรม. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>