More Story

โครงการที่ ๒ ของกลุ่ม ซ.โซ่

วันนี้จะมาสรุป รายรับ-รายจ่าย โครงการที่ ๒ : บ้านทัศนีย์&โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร ขอขอบคุณน้องโบว์...